Сдружение с нестопанска цел Клъстер

„Зелен Транспорт”  е  сдружение  на

юридически и физически  лица, което

осъществява  дейност  в частна полза.

Учредено в края на 2011г. в гр.София.

Дейността  е  насочена изключително

към обединяване на усилията на физи-

чески и юридически лица за развитие

на  интермодалния  товарен  и  пътни-

чески транспорт в България.

   

 

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

 

Информационна,  интеграционна,  консултантска и координационна дей-

ност за подпомагане и развитие на интермодални превози и свързаните с

тях  услуги,  както и всяка друга нестопанска дейност в съответствие със

Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

 

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО:

 

   • Изграждане  на  активни  и  делови  отношения  между  секторните  и

допълващите  се  фирми  в бранша,  използване на обща специализирана

инфраструктура, обмен на информация, кадри и техника;

 

    • Интегриране  на  даденостите и възможностите на българската тран-

спортна система с цел насърчаване използването на комбинирани форми

на транспорт;

 

    • Интегриране на националните интермодални превози и терминали в

международните интермодални мрежи;

 

    • Популяризиране на интермодалността и на зелените транспортни ко-

ридори и повишаване на  квалификацията на служителите на транспорт-

ните фирми;

 

    • Съчетаване  на  различните  видове  транспорт в  интеграция със съ-

ществуващите  пристанищни,  фериботни  и  вътрешни ЖП терминали с

цел  привличане  на  транзити  и намаляване на транспортните разходи с

текущите неоптимални модални решения;

 

    • Интегриране на фериботните комплекси и българските черноморски

контейнерни  терминали   със   съществуващата   вътрешна транспортна

верига;

 

    • Разширяване  на  пазарния  кръгозор на фидерните и фериботни опе-

ратори  към  товаропотоци  от трети  страни, товари превозвани с интер-

модален транспорт и консолидация в партньорски хъбове;

 

    • Взаимозаменяемост на фидерните и фериботни  сервизи и директна

връзка  и  общо  ценообразуване от вътрешен  терминал до врата на кли-

ента и обратно;

 

    • Консолидация на товаропотоците на различните членове на клъстера

и на техни партньори в  блок-влакови, комбинирани, хъб-до-хъб и врата-

до–врата схеми;

 

.

 

ЗАДАЧИ НА КЛЪСТЕРА:

 

    • Изграждане  на  обща  софтуерна и уеб базирана система, достъпна за

членовете  на  клъстера,  както и за трети лица за обмяна на информация

за  товари,  свободен  транспортен  капацитет  в  обратна посока (вагони,

контейнери, ремаркета и др.), нови продукти и терминални услуги;

 

    • Създаване  на  база  данни и систематезиране  й в лесен за достигане

на  изводи  вид  за  товаропотоците,  обслужвани с всички видове транс-

порт, от и за България, чиито транзит преминава или може да преминава

през България;

 

    • Обобщаване  на  целевите  пазари на транспортна  услуга извън Бъл-

гария с транзитен  потенциал през  страната ни за членовете на клъстера

и на българския транспортен сектор, кръстосани стокообмени, анализ на

разрешителните режими, квотите от  СЕМТ, липсата на директен достъп

до пристанища, функционални КПП и други ограничения;

 

    • Предоставяне  и  обмен  на  информация  на  и  между  членовете  на

сдружението относно развитие на сектора, промени в законодателството

и  други   обстоятелства,  касаещи   интересите  на  Клъстера  и неговите

членове;

 

    • Консултации и правна  помощ на членовете на Клъстера в защита на

техните интереси и съгласно целите и принципите на сдружението;

 

    • Привличане на международни експерти, организиране и провеждане

на семинари и курсове за  обучение на специалисти. Участие в програми

и проекти за подпомагане на развитието на Клъстера.